Detective Kaga

The Detective Kaga series by Keigo Higashino